Zbierka výpočtovej techniky

Našim cieľom je sústrediť a verejnosti prezentovať počítače a elektroniku, ktoré boli vyvíjané a vyrábané na Slovensku, a dať do pozornosti generáciu šikovných ľudí, ktorá sa na tom podieľala. Výstava má inšpiratívny, edukatívny aj zábavný charakter.

Naša zbierka prezentuje podstatné momenty výskumu, vývoja a výroby výpočtovej techniky a prostriedkov IKT na Slovensku s dôrazom na posledné dve dekády 20. storočia, keď vtedajší elektrotechnický priemysel reagoval na rastúce potreby nasadzovania výpočtovej techniky vo všetkých priemyselných odvetviach a súčasne sa zapájal do medzinárodnej spolupráce v rámci krajín RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomoci).

V rokoch 1976 – 1977 sa krajiny RVHP – Sovietsky zväz, Poľsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a i. – dohodli na vytvorení „systému malých elektronických počítačov“ (pod skratkou SMEP), aby dokázali konkurovať dynamicky sa rozvíjajúcemu vývoju výpočtovej techniky v západných krajinách. V tomto období bolo totiž na krajiny tzv. socialistického bloku uvalené embargo na vývoz vedecko-technických výsledkov a strategických surovín a tovaru, ale hlavne technológií.

Inšpiračným vzorom SMEPu bol systém fy. DEC – rad PDP11/10, PDP 11/40, PDP11/50 (PDP11/45). Ich ekvivalenty v programe SMEP boli SM3/20, SM4/20, SM52/11.

Najdôležitejším prínosom SMEPu bol fakt, že krajiny RVHP boli po spoločenskej zmene v roku 1989 kompatibilné v oblasti počítačov so západnými krajinami a že sa u nás udržal výskumný a inžiniersky potenciál na takmer svetovej úrovni.

Zbierka výpočtovej techniky 2014