Zbierka výpočtovej techniky

CIEĽ

Našim cieľom je sústrediť a verejnosti prezentovať počítače a elektroniku, ktoré boli vyvíjané a vyrábané na Slovensku, a dať do pozornosti generáciu šikovných ľudí, ktorá sa na tom podieľala a zriadiť trvalú expozíciu tejto techniky.

PREČO

Sme skupina ľudí, ktorí si vážia ľudí a výsledky ich práce a radi by sme, aby sa nezabudlo a túto časť našej technickej histórie pripomenulo ďalším generáciám.

Podporujúce historické skutočnosti:

 • Závody výpočtovej techniky k. p. Banská Bystrica so závodom v Námestove (výroba počítačov SMEP) boli vlajkovou loďou výroby počítačov na Slovensku v rokoch 1978 – 1990, vychovali mnohých odborníkov.
 • V Banskej Bystrici bola pobočka ÚTK SAV a neskôr samostatný Ústav automatizácie a komunikácií (UAKOM) SAV, kde bolo zriadené prvé pripojenie Slovenska na Internet.
 • Tajov je rodisko Jozefa Murgaša, svetového vynálezcu v oblasti dátových komunikácií a realizátora prvého bezdrôtového prenosu ľudského hlasu na svete.
 • Zakladateľ IT sektora na Slovensku akademik Ivan Plander žil a dostal základy vzdelania v regióne Banskej Bystrice (Slovenská Ľupča – základná škola, Kremnica – gymnázium, Banská Bystrica – Štátna priemyselná škola strojnícka).
 • 13. február 1992 je dňom oficiálneho pripojenia Československa na internet.

Naša zbierka prezentuje podstatné momenty výskumu, vývoja a výroby výpočtovej techniky a prostriedkov IKT na Slovensku s dôrazom na posledné dve dekády 20. storočia, keď vtedajší elektrotechnický priemysel reagoval na rastúce potreby nasadzovania výpočtovej techniky vo všetkých priemyselných odvetviach a súčasne sa zapájal do medzinárodnej spolupráce v rámci krajín RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomoci).

V rokoch 1976 – 1977 sa krajiny RVHP – Sovietsky zväz, Poľsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko a i. – dohodli na vytvorení „systému malých elektronických počítačov“ (pod skratkou SMEP), aby dokázali konkurovať dynamicky sa rozvíjajúcemu vývoju výpočtovej techniky v západných krajinách. V tomto období bolo totiž na krajiny tzv. socialistického bloku uvalené embargo na vývoz vedecko-technických výsledkov a strategických surovín a tovaru, ale hlavne technológií.

Inšpiračným vzorom SMEPu bol systém fy. DEC – rad PDP11/10, PDP 11/40, PDP11/50 (PDP11/45). Ich ekvivalenty v programe SMEP boli SM3/20, SM4/20, SM52/11.

Najdôležitejším prínosom SMEPu bol fakt, že krajiny RVHP boli po spoločenskej zmene v roku 1989 kompatibilné v oblasti počítačov so západnými krajinami a že sa u nás udržal výskumný a inžiniersky potenciál na takmer svetovej úrovni.

Cestu k stálej expozícii hľadáme aj formou organizovaných mobilných výstav,  s výstižným názvom –  DIGITÁLNE NEBO.

DIGITÁLNE NEBO

Expozícia histórie informačných technológií

V dnešnej dobe sa počítače stali samozrejmou, takmer nevyhnutnou každodennou súčasťou nášho života.

SMEP etc, o. z., s podporou mesta Banská Bystrica pripravilo zo svojej zbierky historickej výpočtovej techniky výstavu Digitálne nebo, ktorú prezentuje na mobilných výstavách v rôznych mestách Slovenska.

U mladej generácie môže vystavená technika svojimi technickými parametrami, výkonmi, rozmermi vyvolať úsmev na tvári či počudovanie, no určite aj záujem o informácie, aký technologický pokrok nastal za uplynuté polstoročie. Našou ambíciou je, aby výstava bola didaktickou pomôckou pre študentov a študentky informatiky a príbuzných odborov a inšpiráciou pre tvorivý prístup k štúdiu techniky a jej uplatnenia v živote.

Staršia generácia si možno nostalgicky pripomenie históriu techniky, ktorá bola úzko spätá práve s ich mladosťou, štúdiom a začiatkami pracovného života.

V expozícii nájdete aj:

– logaritmické pravítko, ktoré bolo ešte na začiatku 80. rokov nevyhnutnou pomôckou technikov, konštruktérov a študentov technických škôl

– mechanický kalkulátor, neskôr s elektromotorickým pohonom, ktorých nezameniteľný zvuk sprevádzal prácu v kanceláriách spracovávajúcich dáta. Nasledujú predstavitelia niekoľkých generácií kalkulačiek.

– počítač SP 830 bol prvý stolový počítač vyrábaný v roku 1983 v Závodoch výpočtovej techniky k.p., Banská Bystrica.

– počítač IBM 5150, ktorým vznikla trieda PC, kompatibilný s IBM, ako aj PP 06, prvý PC vyrábaný na Slovensku.

– skutočný počítačový boom vyvolala éra 8-bitových počítačov Sinclair, Commodore, Atari a ďalších značiek, vnímaných v rozhodujúcej miere cez hry, ktoré zaviedli pojem domáci počítač a svojím programovým vybavením umožnili vznik generácie užívateľov a programátorov pripravených na nástup personálnych počítačov (PC).

– 13. február 1992 je dňom oficiálneho pripojenia Československa na internet. Túto udalosť pripomína vystavený router, cez ktorý bolo prvé pripojenie na Slovensku uskutočnené z Banskej Bystrice.

Výber ďalších exponátov je podmienený snahou zachytiť čo najkomplexnejší obraz vývoja, zrozumiteľný pre bežných užívateľov, rešpektujúc priestor a realizačné možnosti autorov výstavy.

MOBILNÉ VÝSTAVY:

Zatiaľ realizované inštalácie mobilnej výstavy :

 • august 2014 – výstava SMEP etc., Banská Bystrica, Europa SC
 • jún 2015 – výstava SMEP etc., Trenčín, OC MAX, súčasťou výstavy bol interaktívny víkend so súťažou na kultovom počítači PP06, vyrobenom v ZVT Banská Bystrica v r.1986
 • september 2015 – výstava SMEP etc. v rámci EXTRAPOLÁCIE 2015 Košice v Slovenskom technickom múzeu Košice /www.extrapolacie.sk/
 • máj 2016 – výstava SMEP etc. Poprad, OC MAX
 • september – október 2016 – výstava SMEP etc. v Bory Mall Bratislava, v rámci EXTRAPOLÁCIE 2016 História a budúcnosť IT na Slovensku – Bratislava-Košice /ako spoluorganizátor EXTRAPOLÁCIÍ/
 • október – november 2017 – výstava SMEPetc. na UMB Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, v rámci EXTRAPOLÁCIE 2017 Banská Bystrica /ako spoluorganizátor EXTRAPOLÁCIÍ/
 • september – október 2018 – výstava SMEPetc. na Žilinskej univerzite v Žiline v rámci EXTRAPOLÁCIE 2018 Žilina /ako spoluorganizátor EXTRAPOLÁCIÍ/
 • október – november 2019 – výstava SMEP etc. v rámci EXTRAPOLÁCIE 2019 Košice v Slovenskom technickom múzeu Košice
 • február 2020 – výstava DIGITÁLNE NEBO v radnici mesta Banská Bystrica
 • apríl 2022– máj 2023 – výstava DIGITÁLNE NEBO v OC Point Banská Bystrica
 • jún 2023 – júl 2023 – výstava OC VIVO Bratislava

„Pokrok nespočíva v zničení včerajška, ale v zachovaní tej jeho esencie, ktorá obsahuje silu vytvoriť lepší dnešok.“

(José Ortega y Gasset)